Menu

คณะพยาบาลศาสตร์  จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ในทุกวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2560

 

 

Go to top