Menu

สมัครเรียน

รอบ Admission
รอบหลัง Admission
โควตาโรงเรียนโครงการแนะแนว
โควตาภาคใต้

การลงทะเบียนเรียน

ปฏิทินการศึกษา 2560
การลงทะเบียน 

ระบบสนับสนุนนิสิต

 

 

 

บริการนิสิต

วิชาทหาร
งานกีฬามหาวิทยาลัย

 

ตรวจสอบข้อมูลนิสิต

ตรวจสอบผลการสมัคร
ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน
การตรวจสอบผู้สำเร็จการศึกษา

 

พิธีประทานปริญญาบัตร

กำหนดการฝึกซ้อม
กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร
ใบนำฝากการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร
ใบนำฝากกรณีไม่เข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตร

แบบฟอร์ม/คำร้อง

Go to top