Menu

  • แนะนำหลักสูตร

    ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยและพัฒนาระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน พบว่ามีอัตรเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำมาก โดยมีสัดส่วนเพียงแค่ 48 คน จากจำนวนประชากรเฉลี่ย 1,000 คน และแนวโน้มการวิจัยแนวใหม่ ที่เน้นภาคการตลาดสู่ภาคการผลิต ยิ่งเป็นตัวเร่งผลักดันให้เกิดนักวิจัยและพัฒนา ที่สามารถสนอง ตอบโจทย์การขาดแคลนนักวิจัยระดับปริญญาเอก

     มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญ และถือเป็นภารกิจเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว จึงได้จัดการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อป้อนบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซ๊ยน และเวทีโลก


  •  

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:            บริหารธุรกิจดุษฎิบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:        Doctor of Business Administration Program

ชื่อปริญญาบัตร

            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :             บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
            ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) :             บธ.ด.
            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :       Doctor of Business Administration
            ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)  :       D.B.A. 

แผนที่ 1 เน้นการทำวิจัย

            นิสิตจะต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสมนาทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย

1.1สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็นโดยไม่คิดค่าคะแนน         

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    
หมวดวิชาเฉพาะ - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม  48 หน่วยกิต

1.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)     
หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต - หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจ - หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ - หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก - หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์   72 หน่วยกิต
รวม 72 หน่วยกิต

 


 แผนที่ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย   

            นิสิตจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า และทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทำดุษฏีนิพนธ์ 

2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต
รวม 51 หน่วยกิต

2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    
หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวม  81 หน่วยกิต

1.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

    1.1) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า

    1.2)จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่มีผลการศึกษาดีมาก

2. คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

3. กรณีเลือกศึกษาแบบเน้นการวิจัย ให้คณะกรรมการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณราจากหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

4.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย

1. กรอกแบบฟอร์มต่างๆให้สมบูรณ์ครบถ้วน ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต 
2. แนบแบบฟอร์มชำระเงิน
3. สาเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) / ใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 3 ฉบับ
6. คุณวุฒิ/ทรานสคริป ที่ใช้ในการสมัคร ฉบับ
7. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
8. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่
เลขานุการระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
(สมัครเรียน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 550,000 บาท

ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คุณจินตาภา บัวอุไร
โทร.080-089-8617

คุณนิตยา ผ่องใส
โทร.090-665-7011-13

02 563 5252 ต่อ 6111,6110

 

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เลขที่ ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทร.080-089-8617,090-665-7011-13

 

Go to top