Menu

      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงาน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ สู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุขของประชาชนทั้งในระดับประเทศ ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษา จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากร ที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านบริหาร การศึกษา การพัฒนาการศึกษา เพื่อให้สามารถบุกเบิก แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:            หลักสูตรปรัชดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ:        Doctor of Philosophy Program in Educational Administration

ชื่อปริญญาบัตร

            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :             ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
            ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) :             ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):          Doctor of Philosophy (Educational Administration)
            ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):          Ph.D. (Educational Administration)

แผนที่ 1 เน้นการทำวิจัย

นิสิตจะต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสมนาทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย

1.1สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็นโดยไม่คิดค่าคะแนน         

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  

หมวดวิชาเฉพาะ                               -     หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์                                    48   หน่วยกิต

รวม                                           48   หน่วยกิต

1.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  

หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต             -      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ                                -      หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก                                 -      หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์                                   72     หน่วยกิต

รวม                                          72     หน่วยกิต

แผนที่ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย   

นิสิตจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า B และทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทำดุษฏีนิพนธ์ 

2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  

หมวดวิชาเฉพาะ                            15      หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์                                 36      หน่วยกิต

รวม                                         51     หน่วยกิต

2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  

หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต         18      หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                           15      หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์                                48       หน่วยกิต

รวม                                        81       หน่วยกิต

1.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

    1.1) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า

    1.2)จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่มีผลการศึกษาดีมาก

2.ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนด

3. คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

4.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียน
5. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน แนบเอกสารการการสมัครให้ครบ และส่งมาที่
 
ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คุณจินตาภา บัวอุไร
เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  12150
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 550,000 บาท

ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คุณจินตาภา บัวอุไร

โทร.080-089-8617

 

คุณนิตยา ผ่องใส

โทร.090-665-7011-13

02 563 5252 ต่อ 6111,6110

 

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เลขที่ ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทร.080-089-8617,090-665-7011-13

 

Go to top