Menu

  • แนะนำหลักสูตร

    มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ทั้งในด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาการศึกษา เป็นต้น

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ        Doctor of Philosophy Program in Curriculum and Instruction

ชื่อปริญญาบัตร

            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

            ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) ปร.ด. 

            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)         Doctor of Philosophy Program (Curriculum and Instruction)

            ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)         Ph.D. (Curriculum and Instruction)

แผนที่ 1 เน้นการทำวิจัย

            นิสิตจะต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสมนาทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย

1.1สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็นโดยไม่คิดค่าคะแนน

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  - หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ  -  หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 48 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 48 หน่วยกิต

 

1.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) - หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ - หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 72 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 72 หน่วยกิต

 

แผนที่ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย   

            นิสิตจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า และทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทำดุษฏีนิพนธ์

2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 81 หน่วยกิต

2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)    
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 15 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
รวมทั้งสิ้น 81 หน่วยกิต

1.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

    1.1) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า

    1.2) จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่มีผลการศึกษาดีมาก

2.ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนด

3. คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

4.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขั้นตอนการสมัครเรียน
5. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน แนบเอกสารการการสมัครให้ครบ และส่งมาที่
 
ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คุณจินตาภา บัวอุไร
เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  12150
 
1. กรอกแบบฟอร์มต่างๆให้สมบูรณ์ครบถ้วน ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต 
2. แนบแบบฟอร์มชำระเงิน
3. สาเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับ
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) / ใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 3 ฉบับ
6. คุณวุฒิ/ทรานสคริป ที่ใช้ในการสมัคร ฉบับ
7. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
8. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่
เลขานุการระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
(สมัครเรียน)

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 550,000 บาท

ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คุณจินตาภา บัวอุไร
โทร.080-089-8617

คุณนิตยา ผ่องใส
โทร.090-665-7011-13

02 563 5252 ต่อ 6111,6110

 

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เลขที่ ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทร.080-089-8617,090-665-7011-13

 

Go to top