Menu

  • แนะนำหลักสูตร

    ประเทศไทยได้ดำเนินการปฏิรูประบบบริการสุขภาพและประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักสูตรประกันสุขภาพ มาตั้งแต่ พ.ศ.2545 โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรมีความเสมอภาคกัน ในการได้รับบริการทางสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาจากสถานบริการสุขภาพของรัฐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในฐานะสถาบันอุดมศึกษา มีพันธกิจที่สำคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ที่มีทักษะขั้นสูง ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมสุขภาพ และมีทักษะในการวางแผนและบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข เพื่อการป้องกัน การสร้างเสริม การดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งทางด้านรางกายและจิตใจ

ชื่อหลักสูตร
 
            ภาษาไทย  :                       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
            ภาษาอังกฤษ  :                   Doctor of Philosophy Program in Public Health
 
ชื่อปริญญาบัตร
 
            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):            ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
            ชื่อย่อ  (ภาษาไทย):            ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์)
            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):         Doctor of Philosophy (Public Health)
            ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ):         Ph.D. (Public Health)

แผนที่ 1 เน้นการทำวิจัย

นิสิตจะต้องจัดทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทำดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสมนาทางวิชาการ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย

1.1สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็นโดยไม่คิดค่าคะแนนหมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ                                -       หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์                                    48      หน่วยกิต
รวม                                            48      หน่วยกิต

1.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัญญาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต            -        หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางสาธารณสุขศาสตร์     -        หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ                                -        หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก                                -        หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์                                  72       หน่วยกิต

รวม                                          72       หน่วยกิต

แผนที่ 2 ศึกษารายวิชาและทำวิจัย   

นิสิตจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ำกว่า B และทำข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทำดุษฏีนิพนธ์ 

2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน                                     (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาเฉพาะ                          15          หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์                               36          หน่วยกิต

รวม                                       51           หน่วยกิต

2.2 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัญญาบัณฑิต

หมวดเสริมพื้นฐาน                                     (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต          18         หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ                            15          หน่วยกิต

ดุษฎีนิพนธ์                                 48          หน่วยกิต

รวม                                         81         หน่วยกิต

 

 

1.ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

    1.1) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า

    1.2)จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการศึกษาดีมาก

2.คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์

3. กรณีเลือกศึกษาแบบเน้นการวิจัย ให้คณะกรรมการบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาจากหัวข้อดุษฎีนิพนธ์

4.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนการสมัครเรียน
5. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน แนบเอกสารการการสมัครให้ครบ และส่งมาที่
 
ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คุณจินตาภา บัวอุไร
เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  12150
 
1. กรอกแบบฟอร์มต่างๆให้สมบูรณ์ครบถ้วน ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต 
2. แนบแบบฟอร์มชำระเงิน
3. สาเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน 3 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) / ใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 3 ฉบับ
6. คุณวุฒิ/ทรานสคริป ที่ใช้ในการสมัคร 3 ฉบับ
7. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
8. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่
เลขานุการระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
(สมัครเรียน)
 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 550,000 บาท

ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คุณจินตาภา บัวอุไร
โทร.080-089-8617
 
คุณนิตยา ผ่องใส
โทร.090-665-7011-13
02 563 5252 ต่อ 6111,6110

 

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เลขที่ ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทร.080-089-8617,090-665-7011-13

 

Go to top