Menu

กระแสวิวัฒนาการของสังคมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ได้ก้าวล้ำหน้าไปอย่างรวดเร็ว จึงเกิดความจำเป็นในการพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมาหบัณฑิตให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดี ได้ฝึกการคิดจากทฤษฎีจากประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนำความคิดสร้างวิสัยทัศน์และผสมผสานความรู้สากลกับภูมิปัญญาไทย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้หลากหลาย พัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ บูรณาการองค์ความรู้การบริหารยุคใหม่ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนในอนาคต

ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย    :          หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
            ภาษาอังกฤษ  :         Doctor of Philosophy Program in Public Administration

ชื่อปริญญาบัตร

            ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
            ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) :    ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
            ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Public Administration)
            ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Public Administration)
ขั้นตอนการสมัครเรียน
5. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้สมบูรณ์ครบถ้วน แนบเอกสารการการสมัครให้ครบ และส่งมาที่
 
ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
คุณจินตาภา บัวอุไร
เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  12150
 
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
    1.1) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
    1.2) จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่มีผลการศึกษาดีมาก
2. ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกำหนด
3. คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
4.ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษา ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 550,000 บาท

1. กรอกแบบฟอร์มต่างๆให้สมบูรณ์ครบถ้วน ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต 
2. แนบแบบฟอร์มชำระเงิน
3. สาเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน 3 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) / ใบทะเบียนสมรส(ถ้ามี) 3 ฉบับ
6. คุณวุฒิ/ทรานสคริป ที่ใช้ในการสมัคร 3 ฉบับ
7. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 4 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
8. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ มาที่
เลขานุการระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
(สมัครเรียน)

ฝ่ายรับสมัครนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คุณจินตาภา บัวอุไร
โทร.080-089-8617
 

คุณนิตยา ผ่องใส

โทร.090-665-7011-13
02 563 5252 ต่อ 6111,6110

 

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  เลขที่ ๔ หมู่ ๑๑ ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๕๐

โทร.080-089-8617,090-665-7011-13

 

Go to top