Menu

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย : ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี)
ชื่อหลักสูตร ภาษาอังกฤษ : Certificate for Practical Nurse
ระยะเวลาเรียน : หลักสูตร 1 ปี
 
- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร  75,000 บาท
สามารถชำระได้เต็มจำนวน หรือ แบ่งชำระภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 18,750 บาท (ทั้งหมด 4 ครั้ง)
- ค่าสมัครและสอบคัดเลือก 500 บาท
- ค่าหอพัก (มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 2 คน 6,000 บาท/ภาค
- ค่าเครื่องแบบ 10,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,500 บาท
***ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ***
 
มหาวิทยาลัยได้จัดระบบการชำระเป็นแบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 75,000 บาท นิสิตสามารถแบ่งชำระได้ภาคการศึกษาละ 37,500 บาท สามารถชำระเต็มจำนวนในคั้งเดัยว หรือจะแบ่งชำระเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 18,750 บาท/ภาค ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
 
นิสิตต้องชำระค่าสมัคร (500 บาท) ค่าเครื่องแบบ (10,000 บาท) ในวันที่สอบสัมภาษณ์และข้อเขียน
นิสิตไม่สามารถขอทุนการศึกษาจากกองทุน กยศ./กรอ.ได้ เนื่องจากไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ
เมื่อชำระค่าใช้จ่ายแล้ว หากภายหลัง ไม่ประสง๕ืเข้าศึกษา หรือ ต้องการสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติ/เกณฑ์การคัดเลือก

(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
(3) มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
(4)ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.2เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ
4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
4.5.2 ระดับการมองเห็นแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
4.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ
4.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง
4.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคาพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)
4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

หลักฐานประกอบการสมัคร ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เรียบร้อย และใช้หลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้

- ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กรอกข้อมูลให้ชัดเจนและสมบูรณ์
- ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ เฉพาะผู้ที่สมัครเข้าศึกษาที่เลือกศึกษาต่อ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ “ โดยแพทย์ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบเวชกรรมชั้นที่ 1 ของโรงพยาบาลของภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น” (ไม่รับผลการตรวจจากคลีนิก)
- หลักฐานแสดงคุณวุฒิ (ปพ.๑) และสาเนาพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 3 ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จานวน 3 ฉบับ
- รูปถ่ายสีหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) และสำเนาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
- บัตรประจำตัวประชาชน (ด้านหน้าและด้านหลัง) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ

 ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ดาวน์โหลด ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนนิสิต เอกสารสัญญาเข้าศึกษา ใบรายงานผลการตรวจสุขภาพ พร้อมหลักฐานส่วนตัว จานวน 3 ฉบับ
2. เมื่อผู้สมัครเตรียมเอกสารครบแล้วนำมายื่น ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. โดยในช่วงเวลาพร้อมสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และทราบผลสอบในวันที่มาสมัครทันที
3. เมื่อทางมหาวิทยาลัยฯ ประกาศการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าแรกเข้าตามตารางผ่านเคาน์เตอร์การเงินภายในมหาวิทยาลัยฯ หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์ม
4. ผู้สอบผ่านการคัดเลือกและชำระเงินค่าแรกเข้าแล้ว ให้รอหนังสือแจ้งกำหนดการรายงานตัวและตารางค่าใช้จ่าย โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์
 
สามารถขอแบบฟอร์มการชาระเงินได้ที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือดาวน์โหลดที่
www.western.ac.th โทรศัพท์ 02-563-5252-3, 085-802-8833,085-820-8833

กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก

เปิดรับสมัครรอบที่ 1 (รับตรง) 1 สิงหาคม 2560 - 31 พฤศภาคม 2561
เปิดรับสมัครรอบที่ 2 (Admission) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เปิดรับสมัครรอบที่ 3 1 กรกฎาคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
 

กำหนดการเปิดเรียน

รายงานตัวเข้าหอพัก กรกฎาคม 2560
เรียนเสริมพื้นฐาน กรกฎาคม 2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561 สิงหาคม 2561
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.western.ac.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-563-5252-3 , 085-802-8833 , 085-820-8833
 
 

Go to top