Menu

ติดต่อวิทยาเขตกาญจนบุรี

สำนักกิจการนิสิต  083-066-6972  คณะทันตแพทยศาสตร์ 086-446-8314
งานทะเบียน (กาญจนบุรี)  088-585-2054   คณะพยาบาลศาสตร์ (กาญจนบุรี) 083-066-5210
งานหอพัก (กาญจนบุรี) 086-066-5228   คณะเทคนิคการแพทย์ 083-066-5204
งานแจ้งซ่อม (กาญจนบุรี) 086-066-5230   คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี) 083-066-5207
งานกองทุน 086-446-8311   คณะสัตวแพทยศาสตร์ 083-066-5205

Go to top