ส่วนงานนโยบายและแผน
1. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ดังนี้
1.1 กำหนดนโยบายและแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ
1.2 จัดทำแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1.3 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัย
 1.4 จัดทำแผนงานโครงการเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 1.5 จัดทำงบประมาณประจำปีของมหาวิทยาลัย
 2. งานธุรการ มีหน้าที่ดังนี้
 2.1 รับผิดชอบงานธุรการและงานสารบรรณของส่วนงาน
 2.2 รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินของส่วนงาน
 2.3 รับผิดชอบงานดูแลและบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ของส่วนงาน   
 2.4 รับผิดชอบงานบุคคลของส่วนงาน
 2.5 จัดทำงบประมาณประจำปีของส่วนงาน
 2.6 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของส่วน
 3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Go to top