Menu

ขั้นตอนการสมัคร

1. ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
    (ค่าขึ้นทะเบียนนิสิต 6,000 บาท,ค่าสมัคร 2,000 บาท)
 
2.กรอกใบสมัครและนำใบชำระเงินไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้
 
3.จัดส่งเอกสารมาที่มหาวิทยาลัย เอกสารประกอบการสมัคร
- ใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
- หลักฐานการชำระเงินค่าสมัครและขึ้นทะเบียนนิสิต
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ จำนวน ๓ ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๓ ชุด
- สำเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๓ ชุด
- หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน จำนวน ๒ ฉบับ (ถ้ามี)
- ใบคำร้องขอเทียบโอน (ถ้ามี)
หมายเหตุ กรณีเทียบโอน มหาวิทยาลัยฯ จะไม่คืนเอกสารการสมัครหลังจากรับสมัครแล้ว
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาเอก
คุณจินตาภา บัวอุไร โทรศัพท์ 080-089-8617
คุณนิตยา ผ่องใส โทรศัพท์ 090-665-7011-13 ,02-563-5252 ต่อ ุ6110,6111
ส่งเอกสารการสมัครมาที่
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
(สมัครเรียนปริญญาเอก)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Go to top