Menu

ขั้นตอนการสมัครเรียน รอบรับตรง ปีการศึกษา 2561

ปริญญาตรี

  • คณะทันตแพทยศาสตร์
  • คณะพยาบาลศาสตร์(กาญจนบุรี,วัชรพล,บุรีรัมย์)
  • คณะสัตวแพทยศาสตร์
  • คณะเทคนิคการแพทย์
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (กาญจนบุรี,บุรีรัมย์)
  
คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  • ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกคณะ เฉลี่ย 2.50 และสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ ทุกสาขา เฉลี่ย 2.00
 
1. ดาวน์โหลดเอกสารและปริ๊นท์ เขียนข้อมูลให้ครบถ้วน (ใบรายงานผลการตรวจร่างกายนำไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน ไม่รับผลตรวจร่างกายที่ไม่ใช่แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ)
1.1 ใบสมัครเข้าศึกษา ดาวน์โหลด
1.2 ใบขึ้นทะเบียนนิสิต ดาวน์โหลด
1.3 สัญญาการเข้าศึกษา ดาวน์โหลด
1.4 ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย ดาวน์โหลด
 
และกรอกข้อมูลสมัครผ่านระบบสมัครออนไลน์ ให้ครบถ้วนพร้อมระบุรอบสอบแล้วนำเอกสารที่ดาวโหลดน์ทั้งหมดมายื่นในวันสมัคร สมัครออนไลน์คลิก
 
2. เมื่อกรอกข้อมูลและส่งใบสมัครแล้วให้ ดาวน์โหลดใบนำฝาก เพื่อชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท (นำหลักฐานทางธนาคารมาแสดงวันสมัคร) และสามารถชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุไว้ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ดาวน์โหลด
 
3. กำหนดวันสอบคัดเลือก สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดรายละเอียด
 

4.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้กำหนดให้นิสิตชำระค่าใช้จ่ายดังนี้

แบบฟอร์มใบชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าคณะต่างๆ
 
5. จัดเตรียมเอกสารนำมายื่นในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามที่ผู้สมัครระบุไว้ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
5.1 .ใบสมัครเข้าศึกษา
5.2 ใบขึ้นทะเบียนนิสิต
5.3 สัญญาการเข้าศึกษา
5.4 ใบรายงานผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยฯ (ต้องได้รับการตรวจมาแล้วจากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)
5.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5.6 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
5.7 สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัคร 3 ชุด
5.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง 1 ชุด
5.9 หลักฐานการชำระค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
5.10 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ในกรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเจ้าหน้าที่ สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 02-563-5252-3, 085-820-8833
อาจารย์แนะแนวมหาวิทยาลัยฯ 085-802-8833 FB: อ.เสก รับสมัครนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Go to top