• ประวัติ

  ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา

  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น มีผู้อำนวยการสำนัก ทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีหลายคณะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านประกันคุณภาพ 

 • นโยบายประกันคุณภาพ

  1. มหาวิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  2.ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐาน

  3.มุ่งเน้นพัฒนาคน งาน และองค์กรอย่างมีระบบ และมีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง

 • ปรัชญา

  วงจรคุณภาพเป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบสร้างสรรค์ ทั้งตัวบุคคล หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย

 • ปณิธาน

  มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพทุกหน่วยงาน เพื่อให้มีส่วนร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างมีระบบ ต่อเนื่องและเกิดวัฒนธรรมคุณภาพของมหาวิทยาลัย

 • วิสัยทัศน์

  ระบบและกลไกวงจรคุณภาพจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น อย่างต่เนื่องและตลอดเวลา

 • พันธกิจ

  1.สนับสนุน ส่งเสริม ให้บุคลากรใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการพัฒนาการทำงาน

  2.พัฒนาระบบสนับสนุนให่มั่นใจว่า ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  3.ส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้มีวัฒนธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ

  4.พัฒนาระบบและกลไกคุณภาพ พร้อมรับการตรวจประเมินในทุกรูปแบบ

  5.พัฒนาระบบคุณภาพโดยรวมให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • ประเด็นยุทธศาสตร์

  1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

  2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกกระบวนการทำงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

  3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ

Go to top