สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ดูแลระบบทางด้านคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ ให้บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีการพัฒนาสื่อการสอนให้เป็นที่เข้าถึงง่าย ตลอดจนทำการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Go to top