ประวัติ

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยแรกเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นส่วนงานประชาสัมพันธ์และรับสมัคร สังกัดอยู่ในสำนักบริหาร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโครงสร้างขึ้นใหม่และได้แยกตัวออกจากสำนักบริหาร ขึ้นเป็นสำนัก โดยใช้ชื่อว่า “สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แนะแนวการศึกษาในหลักสูตรที่เปิดการสอน และจัดหานักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฯ ระดับปริญาตรี จนมาถึงในปีการศึกษา 2560 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่อีกครั้ง โดยยังคงใช้ชื่อเดิมว่า “สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร” มีอักษรย่อว่า สปร. และได้เพิ่มเติมส่วนงานขึ้น จำนวน 3 ส่วนงาน ได้แก่ ส่วนงานประชาสัมพันธ์, ส่วนงานแนะแนวและรับสมัคร, ส่วนงานวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงานและรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ โดยในปัจุบัน “สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร” ตั้งอยู่ที่ อาคารพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 วิทยาเขตวัชรพล 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฏร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Go to top