สำนักงานอธิการบดี มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้รับผิดชอบ ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้

                1. ส่วนงานสภามหาวิทยาลัย 
                2. ส่วนงานเลขานุการและสารบรรณ 
                3. ส่วนงานหลักสูตรและประสานงานภายนอก 
                4. ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ 
                5. ส่วนงานการเงิน 
                6. ส่วนงานบัญชี 
                7. ส่วนงานนิติกร 
                8. ส่วนงานตรวจสอบภายใน 
และยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน สนับสนุนการดำเนินการในทุกๆด้านของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ ด้านการบริหารรวมทั้งด้านการบริการสำหรับทุกหน่วยงานอีกด้วย                                                 

 

 • วิสัยทัศน์

  สำนักอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลาง ทำหน้าที่ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 • พันธกิจ

   
  1. เป็นศูนย์กลางการทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงนบริหาร วิชาการ และงานบริการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาบุคลากรและส่วนงนของสำนักอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาระบบงานโดยนำเทคโนโลยีมาใช้

 • ภารกิจ

  1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  2. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนานิสิต เพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป 

   

Go to top