Online Infomation & Education Conference

  •  "Online Infomation & Education Conference"

                          วันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนากับสำนักงานอุดมศึกษา

  • การประชุมสัมมนาเรื่องผลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข ณโรงแรมเซ้นจูรี่พาร์ค วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560

Go to top