Menu

 •  งานสารบรรณและธุรการ
 •  งานทรัพยากรมนุษย์
 •  งานนิติกร
 •  งานนโยบายและแผนงาน
 •  งานหลักสูตรและประสานงานภายนอก

 •  งานการเรียนการสอนและการสอบ
 •  งานทะเบียนและประมวลผล
 •  งานตำแหน่งทางวิชาการ
 •  งานหอสมุด

 •  งานวิจัยและพัฒนา
 •  งานบริการวิชาการ
 • โครงการบริการวิชาการ
 • แผนปฏิบัติการ
 • การจดลิขสิทธิ์

 • งานประกันคุณภาพการศึกษา

 •  งานกิจกรรมพัฒนานิสิต
 •  งานแนะแนว
 •  งานศึกษาวิชาทหาร
 •  งานกีฬา
 •  งานสุขภาพอนามัย
 •  งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

 • งานประชาสัมพันธ์                   
 • งานรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
 • งานวิเทศสัมพันธ์และสโมสรศิษย์เก่าสัมพันธ์

 • งานอาคารสถานที่                
 • งานซ่อมบำรุง
 • งานพัสดุและจัดซื้อ

 •  งานพัฒนาระบบ          
 •  งาน CRM& Graphic Design Website
 •  งาน Data Control      
 •  งานบริการข่าวสาร
 •  งานการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย  
 

Go to top