มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะพยบาลศาสตร์ขึ้น ณ. วิทยาเขตวัชรพลขึ้น

Go to top