Menu

ก้าวแรกของมหาวิทยาลัย ๒๕๓๙-๒๕๔๙

 ๒๕๓๙

ผู้รับใบอนุญาตได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย) ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่มีวัตถุประสงค์ให้องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น

 ๒๕๔๐

มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” ตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่ ๒/๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐

 ๒๕๔๑

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จเปิดมหาวิทยาลัยณิวัฒนาอย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองวิทยฐานะระดับปริญญาตรี และปริญญาโทจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ ที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างศักยภาพของคนทุกคนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึ้น ดังนี้
 
๑. คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
๒. คณะนิติศาสตร์
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
๓. คณะรัฐศาสตร์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕. บัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑)
 
องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
สภาการบัญชีให้การรับรอง
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
สภาวิศวกรให้การรับรอง
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เนติบัณฑิตไทยให้การรับรอง
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ครุสภาให้การรับรองศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาบริหารการศึกษา

 ๒๕๔๒

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จพระดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยณิวัฒนาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๒

 ๒๕๔๔

มหาวิทยาลัยณิวัฒนา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๘ ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๔ มกราคม ๒๕๔๔ โดยมีการจัดการแข่งขัน ๑๘ ชนิดกีฬา กีฬาสาธิต ๑ ชนิดกีฬา มีการชิงชัยทั้งสิ้น ๑๘๖ เหรียญทอง นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

 ๒๕๔๖

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
 

 ๒๕๔๗

ได้เปลี่ยนชื่อจาก “มหาวิทยาลัยณิวัฒนา” เป็น “มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น” ตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๗

 ๒๕๔๘

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่หนึ่งในระดับดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

 

 

Go to top