Menu

 
Cinque Terre

 

Cinque Terre

 

Cinque Terre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนามหาวิทยาลัย ๒๕๕๐-๒๕๕๕

๒๕๕๐

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้การรับรองวิทยฐานะระดับปริญญาเอก ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้
๑. บัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)
 
๒. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐)
 
๓. คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๐)
 
องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาล ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์กาญจนบุรี ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 

 ๒๕๕๑

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ทำความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการศึกษา สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามบันทึกความร่วมมือในวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น บุรีรัมย์ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ ดังนี้
 
๑. บัณฑิตวิทยาลัย
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)
 
๒. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สองในระดับดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๒๕๕๒

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้
 
๑. คณะทันตแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
๒. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 - หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
๓. คณะเทคนิคการแพทย์
  - หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑)
๕. บัณฑิตวิทยาลัย
  - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
  - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหางานวิศวกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
  - หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
  - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
๖. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๒)
๗. คณะสาธารณสุขศาสตร์
 - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)
 
องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตรสภาการพยาบาล ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
 

๒๕๕๓

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุเสด็จประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ
 
มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วยพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรอย่างอเนกอนันต์
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ กอปรกับปัญหาการ ขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้
 
๑. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓)
๒. คณะสาธารณสุขศาสตร์
  - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๓) ๒๕๕๔

 ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ ร้อยเอกหญิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรี ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต และขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานและกลุ่มผู้ทำงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้
 
๑. บัณฑิตวิทยาลัย
  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)
  - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)
  - หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกล) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)
๒. คณะเทคนิคการแพทย์
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)
  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล รับเยียวยานิสิตสาขาพยาบาลศาสตร์     - จากวิทยาลัยนครราชสีมา ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาการพยาบาล
 
องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
 
สภาเทคนิคการแพทย์ ให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ตามข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์การสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๕

 ๒๕๕๕

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตร ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษา ฉบับที่ ๙ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ ฉบับที่ ๑๐ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการประกอบอาชีพ กอปรกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพของภาครัฐ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ปะชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอนามัยอย่างเสมอภาคกัน ดังนี้
 
๑. คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๔)
  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อนุมัติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ เปิดดำเนินการโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เพื่อการเรียนการสอน
 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้การรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบที่สามในระดับดี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในโครงการเยียวยานิสิตจากมหาวิทยาลัยอีสาน เข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรี หลายสาขาวิชา
 
สภาการพยาบาล ได้ให้ความเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล และคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี ในโครงการเยียวยานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน
 
องค์กรวิชาชีพให้การรับรองหลักสูตร
สภาการพยาบาล ให้การรับรองหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ของคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๕ และข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
สัตวแพทยสภา ให้การรับรองหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
ทันตแพทยสภา ให้การรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์การสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๓

 

Go to top