Menu

คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดบริการออกหน่วยทันตกรรมและบริการวิชาการให้กับประชาชน ทั่วไปบริเวณชุมชนวัดจันทร์สุข คลอง 2 อำเภอธัญบุรี จังหวัปทุมธานี เนื่องในวันมหิดล วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560

 

Go to top