Menu

การตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี สมบุญธรรมพร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์และสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 1 วิทยาเขตวัชรพล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 

 

Go to top