Menu

คณาจารย์และนิสิตคณะพยาบาลศาตร์ ชั้นปีที่ 2 และ 3 วิทยาเขตบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เข้าร่วมปฐมนิเทศจากฝ่ายการพยาบาล ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลพิ้นฐาน และวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2

ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

Go to top